Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Predon Security B.V.

 

 

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Predon Security B.V. sluit met betrekking tot het verrichten van diensten voor haar Opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeen- komst vooraf gaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Predon Security B.V. zijn verricht.

1.2. Elke bepaling, opgenomen in documenten van de Opdrachtgever, die in strijd is met deze algemene voor- waarden, zal van nul en generlei waarde zijn.

Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.3. Met het sluiten van een overeenkomst, zoals hier bedoeld, verplicht Predon Security B.V. haar diensten en werkzaamheden, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, naar beste weten en kunnen te verrichten. Predon Security B.V. garandeert niet dat gebeurtenissen (van welke aard dan ook) op het uitblijven waarvan haar in de overeenkomst bedoelde inspanningen zullen zijn gericht, niet zullen voorvallen.

1.4. Alle offertes van Predon Security B.V. zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Predon Security B.V. is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een offerte geldig blijft is 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel de tussen Predon Security B.V. en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk door daartoe bevoegde personen te zijn overeengekomen.

 

 1. Prijswijziging

Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Predon Security B.V. is onder andere gerechtigd tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen die voor haar kostenverhogend zijn aan de Opdrachtgever door te berekenen.

 

 1. Betaling

3.1. Predon Security B.V. is gerechtigd aan het begin van de termijn waarover moet worden betaald haar factuur bij de Opdrachtgever in te dienen.

3.2. Betaling van de door Predon Security B.V. verrichte diensten dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuur- datum, zonder verrekening of korting. Indien Opdrachtgever verzuimt binnen voornoemde termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel het onbetwiste deel van die factuur te voldoen, is zij van rechtswege in verzuim en zal Predon Security B.V., zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd zijn een vertragingsrente van 2 % per maand ingaande per de vervaldatum van de betreffende factuur, dan wel over het onbetwiste deel daarvan, in rekening te brengen onverminderd de overige wettelijk aan Predon Security B.V. toekomende rechten. Predon Security B.V. is voorts gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten die Predon Security B.V. moet maken om tot incasso van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen te komen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3. Voor zover Opdrachtgever de verschuldigdheid van (een deel van) het factuurbedrag betwist, dan dient Opdracht- gever Predon Security B.V. daarvan binnen tien (10) dagen na de factuurdatum gemotiveerd schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de factuur als onbetwist wordt beschouwd.

3.4. Ongeacht hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de betalingstermijn, heeft Predon Security B.V. het recht te verlangen dat de Opdrachtgever zekerheid stelt voor betaling, alvorens te leveren.

 

 1. Opzegging en verlenging

4.1. De overeenkomst(en) wordt (worden) aangegaan voor de bepaalde tijd van twaalf (12) maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode en daarna telkens weer, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie (3) maanden vóór de datum van de afloop van de periode door de Opdrachtgever of door Predon Security B.V. bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging is opgezegd.

 

 1. Beëindiging

5.1. Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:

 1. de andere partij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met haar crediteuren aangaat of enige andere omstandigheid waardoor die partij het vrije beheer over haar vermogen verliest;
 2. het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of overgenomen; of de Opdrachtgever haar huidige onderneming staakt; of
 4. de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn van ten minste 10 dagen is gegund, niet of althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig, voldoet aan één of meer van haar verplichtingen welke direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en/of wetgeving en/of aan eisen welke redelijkerwijs aan haar mogen worden gesteld, tenzij tekortkoming gehele of gedeeltelijke beëindiging niet rechtvaardigt.

5.2. Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting die uit deze overeenkomst voortvloeit voldoet is Predon Security B.V. na één vruchteloze aanmaning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zulks zonder dat Predon Security B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan Predon Security B.V. toekomende rechten.

5.3. In geval faillissement of surseance van betaling zich bij de

Opdrachtgever dreigt voor te doen is Predon Security B.V. bevoegd haar diensten op te schorten.

 

 1. Aansprakelijkheid

6.1. Predon Security B.V. is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van (medewerkers van) Predon Security B.V. en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door de door Predon Security B.V. gesloten, op het moment van de schadeverwekkende gebeurtenis van kracht zijnde, aansprakelijkheidsverzekering.

6.2. De aansprakelijkheid van Predon Security B.V. is in ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 20.000 per gebeurtenis.

6.3. Aansprakelijkheid van Predon Security B.V. is beperkt tot een bedrag van € 20.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak met een maximum per Opdrachtgever van € 100.000 per jaar.

6.4. In enig kalenderjaar is de aansprakelijkheid van Predon Security B.V. jegens Opdrachtgever voor (meerdere) schadeverwekkende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag ter hoogte van € 100.000,-

6.5. Predon Security B.V. is nimmer aansprakelijk voor een schadeverwekkende gebeurtenis indien zij niet binnen 30 dagen na het schadeverwekkende voorval door Opdrachtgever voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk is gesteld.

6.6. Predon Security B.V. is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/ of gevolgschade en/of gederfde winst.

6.7. Aansprakelijkheid van Predon Security B.V. voor schade door verlies van sleutels en/of andere hulpmiddelen haar door de Opdrachtgever overhandigd in verband met de te verrichten diensten is beperkt tot € 10.000 per gebeurtenis.

6.8. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat onbevoegden zich met de verloren sleutels en/of andere hulpmiddelen toegang verschaffen tot de desbetreffende ruimten en/of objecten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien onbevoegden binnen 2 x 24 uur na het verlies van de sleutels, zon- en feestdagen niet meegerekend, gebruik maken van de verloren sleutels en/of hulpmiddelen.

6.9. Predon Security B.V. is nimmer aansprakelijk voor schadeverwekkende gebeurtenissen ten gevolge van terroristische aanslagen en/of oorlogssituaties.

6.10. Predon Security B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Predon Security B.V. te verrichten werkzaamheden zoals vermeld op de factuur betreffende de maand waarin het voorval plaatsvond overtreft.

6.11. Predon Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan Predon Security B.V. diensten of werkzaamheden heeft verricht.

6.12. Predon Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren.

De Opdrachtgever vrijwaart Predon Security B.V. voor aanspraken van verzekeraars en anderen dienaangaande.

 

 1. Overmacht

Predon Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Predon Security B.V. daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door Predon Security B.V. gebruikte vervoermiddelen en andere apparatuur, stroomuitval en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Predon Security B.V. kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Predon Security B.V. zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.

 

 1. Vrijwaring

De Opdrachtgever is gehouden Predon Security B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden jegens Predon Security B.V. of haar personeel terzake het door Predon Security B.V. geleverde.

 

 1. Intellectueel eigendomsrecht

9.1. De Opdrachtgever verplicht zich de beveiligingsplannen, zoals door Predon Security B.V. geleverd, slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

9.2. Alle rechten van intellectuele aard, zoals onder andere auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Predon Security B.V. afkomstige of door Predon Security B.V. gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc. van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden worden en blijven eigendom van Predon Security B.V. De uitoefening van deze rechten (openbaar- making of overdracht daaronder begrepen) is zowel tijdens als na de uitvoering van haar werkzaamheden uitdrukkelijk en uitsluitend aan Predon Security B.V. voorbehouden.

 

 1. Ontdekking strafbare feiten

Indien personeel van Predon Security B.V. een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de Opdrachtgever gerapporteerd.

De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit wordt genomen door de Opdrachtgever.

Die aangifte zal door het personeel van Predon Security B.V. alleen ten verzoeke van de Opdrachtgever en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever worden gedaan. De Opdracht- gever vrijwaart Predon Security B.V. en haar personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of Predon Security B.V. of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

 

 1. Geheimhouding

11.1. Opdrachtgever verplicht zich alle informatie afkomstig van Predon Security B.V. betreffende het offerte- en onderhandelingstraject, waaronder maar niet beperkt tot prijsstellingen en condities, geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorts verplicht Opdrachtgever zich alle informatie betreffende de bedrijfsvoering en de onderneming van Predon Security B.V., opgedaan tijdens het offerte- en onderhandelingstraject, tijdens de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst met Predon Security B.V., geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorgaande geheimhouding ziet slechts op informatie die niet reeds algemene bekendheid geniet.

11.2. Overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in dit artikel door Opdrachtgever maakt Opdrachtgever boeteplichtig jegens Predon Security B.V. De alsdan, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete bedraagt € 10.000 per overtreding, zulks onverminderd het recht van Predon Security B.V. om vergoeding van eventuele door haar geleden schade als gevolg van deze overtreding van Opdrachtgever te vorderen.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen in verband met de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst worden in eerst instantie door de bevoegde rechter te Almelo beslecht, tenzij partijen gezamenlijk de voorkeur geven aan een bevoegde rechter elders.

 

 1. Opdrachtgever staat er jegens Predon Security B.V. en haar toeleveranciers voor in dat de bij de gegevensverwerking betrokkenen in de zin van de AVG toestemming hebben gegeven voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens, dan wel dat deze anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt als bepaald in art. 6 en/of 9 AVG. Door het sluiten van de overeenkomst wordt Predon Security B.V. geacht te zijn geïnstrueerd om die gegevensverwerkingen uit te voeren die voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Voor het overige zal Eastbridge de persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de instructies van Opdrachtgever.

 

 1. Door het sluiten van de overeenkomst worden de medewerkers van Predon Security B.V. alsmede aan Predon Security B.V. gelieerde derden welke bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken gemachtigd de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst namens Predon Security B.V. te verwerken. Predon Security B.V. zal in dat kader zorgdragen voor passende geheimhoudingsovereenkomsten met deze medewerkers en gelieerde derden.

 

 1. Predon Security B.V. zal in haar hoedanigheid van verwerker zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Predon Security B.V. zal Opdrachtgever dan wel eventuele betrokkenen die zich tot haar wenden op eerste verzoek met betrekking tot deze maatregelen van een toelichting voorzien. Ook zal Predon Security B.V. alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen teneinde Opdrachtgever in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG jegens betrokkenen te voldoen.

 

 1. Indien zich onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens (´datalek´) in de zin van de AVG voordoet, zal Predon Security B.V. alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om Opdrachtgever in staat te stellen aan haar meldplicht te voldoen. Opdrachtgever zal op haar beurt Predon Security B.V. alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om de gevolgen van een datalek te beperken of herstellen en om een toekomstig datalek te voorkomen. In dat kader kan Predon Security B.V. in ieder geval van Opdrachtgever verlangen dat zij haar medewerking verleent aan een onmiddellijke reset van wachtwoorden, de aanscherping van bestaande beveilingsmaatregelen en de introductie van nieuwe beveilingsmaatregelen.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Predon Security B.V. voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen Predon Security B.V. en Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Predon Security B.V. mochten worden ingesteld wegens een niet aan Predon Security B.V. toe te rekenen schending van de AVG en/of andere relevante wet- en regelgeving betreffende de gegevensbescherming.